ทำเนียบพระสงฆ์

พระศรีญาณวงศ์,ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙,ค.ด.)
เจ้าอาวาส, รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.(นธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.ม.,Ph.D.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, ผอ.วส.หนองคาย

พระปลัดฤทธิ์ที อิทฺธิเตโช (น.ธ.เอก, ป.ธ. 4, พธ.บ., รป.ม.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต 1

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ(น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.บ., พธ.ม.,ว่าที่ ปร.ด., ว่าที่ ค.ด.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส , เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาจักรพงษ์ อติธมฺโม (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาประจักษ์ กิตฺติวาที (น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาจีรสิทธิ์ จนฺทวณฺโณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ว่าที่ ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาเดเมี้ยน คมฺภีรเมธี (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระชยันต์ ชยนฺโต
พระลูกวัด

พระจิรายุ อุปสนฺโน
พระลูกวัด

พระอภิสิทธิ์ สนฺตจิตฺโต
พระลูกวัด

พระมหาฐิตินันท์ ภูริปญฺโญ
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ.