ทำเนียบสามเณร

สามเณรพิทวัส ปกกลาง
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ., ประธานสามเณร

สามเณรธีรเดช พรมสมบัติ
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.5, รองประธานสามเณร

สามเณรสมบัติ อู่นอก
น.ธ.เอก,ป.ธ.3, ม.5

สามเณรธนากร จันทะกุล
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรอนุพงษ์ กงจีน
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรภานุชา จันทร์อุดม
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรรัชพล วันทองสุข